วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี


เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับเงิน ปีการศึกษา 2665

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประกาศรายชื่อสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/ 2563
การลงนามแบบรายงาน กศภ.-18ภาคการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวซนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
โครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช ฯ(ม.ท.ศ.) ระดับภาค ( ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)