วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี 2564

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี 2564
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบอย่างดี โครงการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปี 2564
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564