วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประสงค์จะดำเนินการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จ้าง
๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานบริการขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (๑๑ เดือน)