วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ถาม – ตอบ : Q&A


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจ ของหน่วยงาน โดยมีช่องทางซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดให้มี Questions and Answers : Q&A รวมคำถามที่ถามบ่อยให้ผู้รับบริการได้สืบค้นเป็นข้อมูลเบื้องต้น ไว้ดังนี้

คลิกเลือกข้อคำถาม

คำตอบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ถูกจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่ง ที่ 11/2559  เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

คำตอบ

 1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
 2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
 3. สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
 6. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
 10. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
 11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภาค หรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด

คำตอบ

 1. ที่อยู่: ตำบล สะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
 2. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ / แฟกซ์ : 073-330736
 3. facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
 4. Website : www.ptnpeo.go.th

คำตอบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ทั้งสองหน่วยงานอยู่ภายใต้  กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดว่าเป็นหน่วยงานทางการศึกษา และอยู่ในสังกัดกระทรวงเดียวกัน

คำตอบ

 1. กลุ่มอำนวยการ
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
 3. กลุ่มศึกษานิเทศก์
 4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา
 5. กลุ่มลูกเสือ
 6. กลุ่มนโยบายและแผน
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน

คำตอบ

ไม่ได้ เนื่องจากกรณี การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งกรณีปกติ  และพิเศษ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และต้องยื่นเสนอผ่านต้นสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายนั้นๆ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

คำตอบ

 1. ผ่านทาง https://selfservice.ksp.or.th/
 2. ติอต่อได้ที่ คุรุสภาจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี หมายเลขติดต่อ 073-330736

คำตอบ

สามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้ที่ ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ พศน. มีภารกิจในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ในหมวด 7 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

คำตอบ

กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

26/4/2565