วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อสอบถาม : Q&A

กฎ กติกา มารยาทการใช้ Webboard

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเห็นความสำคัญในการนำเสนอความเห็นของบุคคลอย่างเสรี และเพื่อให้การใช้ Webboard เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีจำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบาย (Policy), ข้อตกลง (Agreement) และขอบเขตของการให้บริการ (Terms And Conditions) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีกับผู้ใช้บริการ ซึ่งจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีกำหนดโดยเคร่งครัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สงวนสิทธิ์ที่จะนำเงื่อนไขเกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาทใน การใช้ Webboard มาใช้อ้างในกรณีเกิดข้อพิพาทได้ Webboard นี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีกฎ กติกา มารยาทในการใช้ ดังนี้

1. ห้ามเขียนหรือส่งข้อความ หรือรูปภาพที่เป็นการพาดพิง วิพากษ์ วิจารณ์ถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และราชวงศ์อย่างเด็ดขาด
2. เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
3. การเขียนหรือส่งข้อความให้ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ ไม่หยาบคาย ลามก อนาจารหรือเป็นถ้อยคำหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมเกินที่สุภาพชนทั่วไปจะรับได้
4. ไม่ใช้หรือสนับสนุนให้ใช้ Webboard เป็นที่พูดคุยเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
5. ไม่ใช้หรือสนับสนุนให้ใช้ Webboard ในลักษณะเป็นธุรกิจ เช่น โฆษณาหรือติดต่อซื้อขายสินค้า บริการ ดำเนินการใดๆ ในลักษณะเป็นกลวิธีในการหารายได้ ฯลฯ
6. ห้ามเขียนหรือส่งข้อความที่เป็นไปในลักษณะกลั่นแกล้ง หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร Pager,ICQ,e-mail ฯลฯ
7. ห้ามเขียนหรือส่งข้อความในลักษณะที่มีเจตนาใส่ร้าย ใส่ความ พาดพิงบุคคลอื่นหรือท้าทาย ยุยง
8. ห้ามเขียนหรือส่งข้อความที่ซ้ำซาก ในหลายๆ กระทู้ หรือดำเนินการดังกล่าวในลักษณะรบกวนผู้อื่น
9. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความ ที่เป็นข้อความหรือมีถ้อยคำที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับหน่วยงานหรือผู้อื่น
10. ข้อความต่างๆ ใน Webboard เกิดจากผู้ใช้บริการ ส่งข้อความเข้ามาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ และหากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามกฎ กติกา มารยาทในการใช้ Webboard ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
11. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ระบบการใช้งานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขกฎ กติกา มารยาทการใช้ Webboard โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนล่วงหน้า
12. ข้อความที่เป็นเรื่องภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ผู้ดูแลระบบจะย้ายหรือนำข้อความไปลงไว้ในระบบอินทราเน็ต ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีหรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นอย่างเหมาะสม
13. ทุกความคิดเห็นใน Webboard ไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดังนั้นจึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิง ทางกฎหมายได้


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจ ของหน่วยงาน โดยมีช่องทางซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดให้มี Questions and Answers : Q&A รวมคำถามที่ถามบ่อยให้ผู้รับบริการได้สืบค้นเป็นข้อมูลเบื้องต้น ไว้ดังนี้

คลิกเลือกข้อคำถาม

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT 2023 – 8