วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ค้นหา: g-audit

การดำเนินการร่วมกันในการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

25 เม.ย. 2565
วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางกุสุมา กามา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน นิติกรชำนาญการ และนางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โร