วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ค้นหา: sandbox

Active Learning การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษานำรองพื้นที่นวัดกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

25 ก.ย. 2566
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.ปัตตานี ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี จัดอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษานำร่องพื้