วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ศธจ.ปัตตานี มอบโล่รางวัลการประกวดคลิปวิดิโอสั้น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบโล่รางวัลการประกวดผลงานการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้น

  • ระดับปฐมวัย
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับสถานศึกษา และ
  • รางวัลการประกวดภาพอินโฟกราฟฟิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทั้งนี้ มีตัวแทนสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและนักเรียน เข้าร่วมรับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานี มอบโล่รางวัลการประกวดคลิปวิดิโอสั้น
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมพิธีรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประชุมวิทยากรและคณะทำงานกิจกรรมอบรมนักเรียนต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมอบรมนักเรียนต้นแบบ
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
พัฒนากลไก และแนวทางส่งเสริมการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการ ศึกษาและความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาในจังหวัด