วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประชุมทบทวนแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 – 2570

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวอามีเนาะ แยนา ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวเจ๊ะนูรียานี เจ๊ะกาเดร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการเข้าร่วมประชุมทบทวนแผน พัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเแดน พ.ศ.2566 – 2570 เพื่อสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์รวมถึงบริบทสำคัญใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยมี นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมทบทวนแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 – 2570
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปี)
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ “สานพลังการศึกษาพัฒนาจังหวัดขายแดนใต้”
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมชี้แจงการนำเข้าโครงการและการรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน