พิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐฯ และพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีลงนามร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาโครงการอาชีวะฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้ และสถานศึกษาอาชีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ ผู้ได้รับผล กระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมเซาห์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Google Drive Image