วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ต้อนรับคณะจาก ศอ.บต. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประเมินผู้ผ่านการอบรม สปชต.

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร สปชต. รุ่นที่ 1 และ 2 ให้การต้อนรับ คณะจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่มาเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ในกิจกรรมติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (สปชต.) และเพื่อประเมินสมรรถะของผู้ผ่านการอบรม ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

Google Drive Image