โครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน”

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา และกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม โครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน” ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ทั้งนี้มีนางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางนันทิยา ดาราแม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นางสาวกามีละ มะมิง นักวิชาการศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด จากโรงเรียนบ้านเขาตูม โรงเรียนบ้านวังกว้าง และโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  โครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน”
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังความรู้ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
นการประชุมวางแผนและเตรียมการโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำ ปี 2566
ออกตรวจ ติดตามและเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันวาเลนไทน์ (วันแห่งความรัก)