วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 กําหนดให้กลุ่มนโยบายและแผน ดําเนินการ ตามข้อ 3 (4) จัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้ง การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ภายใต้การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ อย่างมีคุณภาพ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

QR Code หน้านี้ :
QR:  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
o08 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ร่วมพิธีรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช