วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 กําหนดให้กลุ่มนโยบายและแผน ดําเนินการ ตามข้อ 3 (4) จัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้ง การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ภายใต้การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ อย่างมีคุณภาพ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายงานผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม ระดับสถานศึกษา)
ศธจ.ปัตตานี ดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศธจ.ปัตตานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2566 – 2570
ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2566-2570)
ภาพรวมสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2564