วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 กําหนดให้กลุ่มนโยบายและแผน ดําเนินการ ตามข้อ 3 (4) จัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้ง การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ภายใต้การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ อย่างมีคุณภาพ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

QR Code หน้านี้ :
QR:  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ประชุมเวทีหารือพหุภาคี เรื่อง ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง”
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ศึกษา’ตานี ร่วมกับ ศรภ.7 ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
ศึกษา’ตานี ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานการจัดงาน “สานพลังการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้”