วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษให้ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่ง ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อ 5 ของประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดให้ ก.ค.ศ. จัดทำแนวทางกาารประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะช่วยให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT 2023 – 39

QR Code หน้านี้ :
QR:  แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชุมชี้แจงการตอบแบบสำรวจความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 17
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ศธจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกร สิริวิบลยราชกุมาร
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช