กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) เตรียมความพร้อมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) เตรียมความพร้อมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

ปลัด ศธ. “อรรถพล” เผยเปิดรับสมัคร อส.ศธ. เป็นผู้สูงอายุ รวมทั้งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ พสน. หรือผ่านการฝึกอบรมด้านอาสาสมัคร เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เข้ามาช่วยงานด้านการศึกษา สอนอาชีพ พัฒนาทักษะวิชาชีพหรืออาชีพเสริมทุกจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่…
https://moe360.blog/2023/01/31/volunteers-moe

QR Code หน้านี้ :
QR:  กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) เตรียมความพร้อมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังความรู้ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
โครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน”
การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
นการประชุมวางแผนและเตรียมการโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำ ปี 2566