วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง รองปลัด ศธ. และประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ 3 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง รองปลัด ศธ. และประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ 3 ราย
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

  • นายยศพล เวณุโกเศศ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • นางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ.
  • นายวิทวัต ปัญจมะวัต ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สอศ.
  • นายนิติ นาชิต ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สอศ.

ที่มา https://moe360.blog/