วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ประชุมรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษาจังหวัดปัดตานี

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี จากคณะผู้ประเมินอิสระ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมกาศศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 40 ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามมาตรา 15 (4) ทุกสามปี โดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง โดยมีผู้แทนจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานำร่องฯ ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ผู้แทนจากสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำผลที่ได้มาวางแผนพัฒนาปรับปรุงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษาจังหวัดปัดตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมปฏิบัติการ บทเรียนทรงพลังพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม พ.ศ. 2566
Active Learning การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษานำรองพื้นที่นวัดกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566