ประชุมรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษาจังหวัดปัดตานี

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี จากคณะผู้ประเมินอิสระ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมกาศศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 40 ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามมาตรา 15 (4) ทุกสามปี โดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง โดยมีผู้แทนจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานำร่องฯ ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ผู้แทนจากสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำผลที่ได้มาวางแผนพัฒนาปรับปรุงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษาจังหวัดปัดตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี และพิธีปฏิญาณตนและเดินสวนสนามของยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566
ประชุมสะท้อนข้อมูล ผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ให้กับคณะผู้ประเมินภายนอกจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 11 พื้นที่ และที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ตาม พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม DE ต้นน้ำ ด้วยกระบวนการ Learning Lab (ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางสังคม) เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี