วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประชุมวางแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวอังศุธร จริยเพียรพันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.นวลพรรณ วรรณสุ รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ในการประชุม การประชุมครั้งนี้มีผู้ร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนจาก ศอบต. ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลารวม 20 คน

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมวางแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปี)
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ “สานพลังการศึกษาพัฒนาจังหวัดขายแดนใต้”
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567