ร่วมรับการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ และนางอานีซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมรับการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจติดตาม “การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต” โดยมีนายนพพร บุญแก้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมรับการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนนำ ขยายผล 7 จังหวัดภาคใต้
เปิดรับสมัครบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ในรูปแบบออนไลน์)
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ประชุมชี้แจงการเตรียมข้อมูลรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
งานมหกรรมวิชาการร่วมใจ สายใย วรคามิน ครั้งที่ 19