โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคปิตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสะอาลูวี อิสสมะแอ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน, นางสาวนิรามัย นิเดร์หะ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานฯ ปี 2566 และ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงการกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกันของสถานศึกษาคู่พัฒนาและคัดเลือกหลักสูตร ในการนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนนำ ขยายผล 7 จังหวัดภาคใต้
เปิดรับสมัครบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ในรูปแบบออนไลน์)
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ร่วมรับการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประชุมชี้แจงการเตรียมข้อมูลรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
งานมหกรรมวิชาการร่วมใจ สายใย วรคามิน ครั้งที่ 19